Hvor er Musik & Ungdom
på vej hen?

Læs her HANDLEPLAN
2015-16-17

———

Handleplanen er en del af Musik og Ungdoms vision, og fremsætter organisationens væsentligste indsatsområder for perioden 2015-16-17.
Den blev vedtaget på LANDSMØDE 2015.

Hent vores handleplan HER

Pkt. 1 M&U Netværk / Unge-netværk:
I Musik og Ungdom ønsker vi at medvirke til at uddanne og engagere unge indenfor musikalsk projekt-udvikling og -ledelse. Derfor startede vi M&U Crew, der gennem en række workshops og projekt-deltagelse skulle lære de unge deltagere om de udfordringer og muligheder der eksisterer inden for projekt-udviklingsbranchen. Projektet skulle også sikre deltagerne et stærkt netværk, som kan hjælpe dem til sparring, idéudveksling og øvrig hjælp i forbindelse med ud- og afvikling af projekter.

Hen over det forløbne år er det blevet klart at M&U Crew ikke har haft den rette form eller navn. Navnet ”Crew” lægger i for høj grad op til at der tænkes på de praktiske medarbejdere frem for idé-udvikling og projektledelse. M&U Crew bliver derfor i fremtiden omlagt til 2 løbende projekter; CREW-netværket og M&U Eventmakers:

CREW-netværk:
CREW er et netværk for unge der ønsker at involvere sig i M&Us projekter;  et socialt netværk, der giver indsigt i projekt-afvikling. De unge som deltager i CREW får til opgave at hjælpe til med det praktiske arbejde i forbindelse med projekt-afvikling, men de skulle idéelt set også gerne få en indsigt i en række af de opgaver der kræver mere specifik teknisk kunnen, såsom lyd- og lys-sætning. CREW kombinerer et socialt netværk med de fede oplevelser de får igennem de projekter de hjælper med til.

Der skal arbejdes hen imod at der oprettes en database med oversigt over CREWs medlemmer, således at det ikke kun er den individuelle projektleder der har kendskabet og kontakten.
CREW-netværket skal helst udvikles i takt med tilførsel af nye projekter, således at medlemstilførslen afstemmes med antallet af arbejdsopgaver. Der er altså et behov for at udvikle CREW-netværket i samarbejde med de konkrete projekter, og i de geografiske områder hvor behovet er.

M&U Eventmakers:
Med M&U Eventmakers lærer deltagerne gennem workshops hvordan man udvikler og afvikler et færdigt projekt. Det er et projekt der har til formål at fremme kreativ tankevirksomhed og dygtige projektudviklere – i sidste ende mennesker som Musik og Ungdom kan trække på som ressource i forbindelse med ud- og afvikling af fremtidige projekter, men også mennesker der indgår i et netværk af projektudviklere der arbejder med kulturelle projekter i hele landet.
Det nuværende mellem-langsigtede mål for M&U Eventmakers er at få gennemført workshops der resulterer i konkrete idéer og M&U projekter. Ikke nødvendigvis store projekter, men projekter der er i forlængelse af Musik og Ungdoms værdier og mål.

For at få gennemført dette er det vigtigt at sikre et vist niveau af deltagelse. Derfor skal forskellige fora undersøges og kontaktes, med henblik på at få nogle interesserede unge ind i projektet. Disse fora kunne inkludere efter- og højskoler. Gymnasier og ungdomsuddannelser med særlige profiler. Også folkeskolens højeste klassetrin (8-9. klasse) kunne komme i betragtning, efter FS-reformens udspil til et højere samarbejde med det frivillige foreningsliv. 

Pkt. 2 Projekter og aktiviteter
At udbrede os genremæssigt, og geografisk. At få sat flere flagskibe i søen. At favne socialt udsatte gennem vores projekter.
Musik og Ungdom skal være større. I fremtiden skal vi i Musik og Ungdom arbejde på at gennemføre flere, og større projekter – med højere geografisk spredning end det er tilfældet i dag. Musik og Ungdom skal også arbejde for at favne bredere – især socialt udsatte og lavindkomstgrupper bliver ikke favnet og inkluderet godt nok i Musik og Ungdoms projekter.

Med henblik på at opnå højere geografisk spredning, skal Musik og Ungdom også have søsat flere flagskibs-projekter, med placering på Fyn og i Jylland, hvor Musik og Ungdom ikke er særligt vel-repræsenteret. Til oprettelse af disse større projekter, vil det være nødvendigt med en ansat der har et bredt kendskab til fonde og sponsorer, og deres ønsker til projekter, samt et solidt netværk inden for det kulturelle Danmark (dette uddybes i pkt. 3). Geografisk spredning kan også hjælpes på vej gennem opstart af flere mindre projekter – eventuelt gennem Musik og Ungdoms ”projektleder-uddannelses-projekt” M&U Eventmakers.

Et konkret langsigtet mål for Musik og Ungdom er at få startet nye samarbejder op med kulturelle med-organisationer og få startet det første store projekt uden for hovedstaden.

Pkt. 3  Fundraising og sponsorer
Musik og Ungdoms ønske om flere og større projekter, samt højere grad af geografisk udbredelse kræver en ny medarbejder. Denne medarbejder skal kunne skaffe Musik og Ungdom informationer om fonde og mulige sponsoraftaler, således at Musik og Ungdom i fremtiden mere målrettet kan lave fondsansøgninger for vores projekter, baseret på fondenes og projekternes profiler. Idéelt set skal den ansatte kunne hjælpe Musik og Ungdom og Musik og Ungdoms projektledere med at oprette fonds/sponsor-samarbejder der muliggør afviklingen af projekter i stor skala.
Den ansatte skal også besidde et godt kendskab til det kulturelle Danmark, og bidrage med nyttig viden om hvem Musik og Ungdom kan kontakte, med henblik på samarbejder. Generelt skal ansættelsen munde ud i et stærke netværk for Musik og Ungdom, der i sidste ende resulterer i et bedre kendskab til og større begejstring for organisationen, rundt om i landet.